ติดต่อเรา

กรมศิลปากร (เทเวศร์)

ที่ตั้ง : เลขที่ 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เวลาทำการ : 08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์ :
- สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 0-2164-2516, 0-2164-2517 (6002)
- สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 0-2164-2510
- สำนักหอสมุดแห่งชาติ 0-2281-5449
- สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 0-2281-1599 (115), (229)
- กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 0-2126-6660, 0-2126-6750
- ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร 0-2164-2501 ต่อ 1004
อีเมล : book_shop@finearts.go.th